Disclaimer LUTE®

LUTE® en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties van www.lute.nu, www.dekruidfabriek.nl, www.soundbites.nl en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. LUTE® en haar informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

LUTE® is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien LUTE® gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat LUTE® of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en LUTE® is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor de gevolgen die het gebruik van de link met zich meebrengen.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of strijdigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van LUTE® van toepassing.

Fotomateriaal: LUTE® vraagt haar bezoekers copyright-vrije foto’s aan te leveren. In een aantal gevallen betreft het foto’s die beschikbaar zijn gesteld door externe fotografen. LUTE® plaatst in zo’n geval de naam van de fotograaf op de foto zelf, of laat de naamsvermelding middels pop-up verschijnen als bezoekers met hun computermuis over de foto gaan. In een aantal gevallen is het wellicht niet mogelijk (geweest) de fotograaf te achterhalen.

Mocht u bij bezoek van de site menen rechthebbende te zijn van een of meerdere foto’s, neem dan contact op met LUTE® via telefoonnummer +31 (0)20 472 24 62 of per e-mail:info@lute.nu.

E-mail Disclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die u van LUTE® ontvangt:

Deze e-mail is, alsmede de eventuele bijlagen, vertrouwelijk en valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan direct op de hoogte te stellen, de e-mail uit uw e-mailsysteem te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebruiken, te kopiëren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook. De inhoud van de e-mail geeft het standpunt van de individuele afzender weer en niet dat van LUTE® of gelieerde ondernemingen weer. LUTE® is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze e-mail.

Privacy Policy

Meer informatie over de bewaring van juridische gegevens, inclusief onze privacy policy, vindt u hier.